IV Liceum Ogólnokształcące w Chełmie
IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie.

Data publikacji strony internetowej: 2017-07-24.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-07.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-21

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Sawicka, kierownik@4lochelm.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 508 905 752. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Adres siedziby to: IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie, ul. Świętego Mikołaja 4, 22-100 Chełm, adres email: szkola@4lochelm.pl, telefon: 82 565 38 89
 2. Do budynku prowadzą 2 wejścia używane w codziennym funkcjonowaniu szkoły. Dodatkowo budynek posiada 3 wyjścia ewakuacyjne.
 3. Wejście główne usytuowane od ulicy Świętego Mikołaja. Wejście jest chronione przez systemem kontroli dostępu, kamerę TV przemysłowej oraz zabezpieczone daszkiem przed opadami atmosferycznymi. Wejście jest dodatkowo oświetlone. Wejście dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 4. Wejściem głównym wchodzi do budynku personel szkoły oraz interesanci. Personel używa spersonalizowanych kart magnetycznych. Interesanci ubiegający się o wejście do placówki szkolnej, korzystają z domofonu.
 5. Wejście od ulicy Jadwigi Młodowskiej przeznaczone jest głównie dla uczniów oraz pracowników. Wejście chronione jest przez system kontroli dostępu, kamerę TV przemysłowej oraz jest w całości zadaszone i osłonięte przed działaniem czynników atmosferycznych . Wejście jest dodatkowo oświetlone.
 6. Uczniowie wchodzą do budynku, używając spersonalizowanych kart magnetycznych. Korzystanie z szatni odbywa się pod nadzorem pracownika szkoły. Z szatni uczniowie udają się bezpośrednio na wyższe kondygnacje budynku szkolnego, gdzie zlokalizowane są sale lekcyjne.
 7. Wyjścia ewakuacyjne uruchamiane są tylko w sytuacjach, wymagających usprawnienia ruchu uczniów i personelu szkoły.
 8. Budynek szkoły posiada 3 kondygnacje
 9. Wszystkie osoby przebywające w budynku szkolnym mają niczym nie ograniczony dostęp do korytarzy.
 10. W budynku szkolnym znajdują się dwie klatki schodowe. Z klatek schodowych istnieje niezależny dostęp do korytarzy na każdej kondygnacji budynku. Wszystkie biegi schodów są odpowiednio oznaczone i zabezpieczone. W budynku nie ma przeszkód architektonicznych utrudniających dostęp do schodów.
 11. Budynek nie posiada wind dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie ma też podjazdów na piętra dla wózków inwalidzkich. Przemieszczanie się na kolejne kondygnacje osobom na wózkach inwalidzkich umożliwia schodołaz . Budynek wyposażony jest w toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 12. Parking przy szkole od Ulicy Świętego Mikołaja nie ma barier architektonicznych uniemożliwiających dojazd z parkingu do szkoły dla osób niepełnosprawnych. Budynek szkoły jest monitorowany.
 13. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
 14. W budynku na miejscu oraz online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Nie posiadamy.

Pliki do pobrania

do góry